Hà Nội sẽ thu hồi hàng nghìn ha đất trong năm tới để làm dự án

Thành phố cũng thông qua danh mục 442 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018 với diện tích diện tích hơn1.441 ha…

Ngày 5/12, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất năm 2018; công trình, dự án chuyển mục đích đất lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua danh mục 1.430 công trình, dự án thu hồi đất năm 2018, với diện tích là: 4.913,67ha, trong đó có 401 công trình, dự án với diện tích 1.443,1ha chuyển tiếp năm 2017 sang, thuộc danh mục đã được thông qua trước đó, 1.029 công trình, dự án đăng ký mới với diện tích 3.470,57ha.
Trong đó, có 867 công trình, dự án với diện tích 2.145,17ha gồm: 309 công trình, dự án với diện tích 975,83ha chuyển tiếp năm 2017 sang; 558 công trình, dự án đăng ký mới, với diện tích 1.169,34 ha, sử dụng vốn trong ngân sách đủ cơ sở pháp lý; 277 công trình, dự án với diện tích 1.026,9ha sử dụng vốn trong ngân sách ; 286 công trình, dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, diện tích là 1.741,6ha trong đó có 92 công trình, dự án với diện tích 467,28ha chuyển tiếp từ 2017 chuyển sang; 194 công trình, dự án với diện tích 1.274,32ha đăng ký mới.
Thành phố cũng thông qua danh mục 442 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018, với diện tích diện tích là 1.441,22ha.
Hội đồng nhân thành phố yêu cầu UBND thành phố quan tâm chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó, đặc biệt coi trọng công tác cải cách hành chính và công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận của người dân trong tổ chức thực hiện; kịp thời đối thoại, giải quyết những vướng mắc tại cơ sở.
Đối với những dự án sử dụng đất chậm triển khai do nguyên nhân chủ quan phải được xem xét xử lý thu hồi đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Bảo Anh
Vneconomy