Báo cáo tài chính kiểm toán 2016 CN/2016 download
Báo cáo tài chính kiểm toán 2015 CN/2015 download
Báo cáo tài chính kiểm toán 2014 CN/2014  pdf-12