THÔNG BÁO: Hủy đăng ký Công ty đại chúng

THÔNG BÁO

Về việc: Hủy đăng ký Công ty đại chúng

  • Căn cứ Luật chứng khoán và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
  • Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
  • Căn cứ công văn số 358/UBCK-GSĐC ngày 15/01/2018 của UBCK Nhà Nước về việc hủy đăng ký Công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần ADEC.

Công ty Cổ phần ADEC xin trân trọng thông báo:

Do số lượng cổ đông thấp hơn 100 người nên theo quy định tại Điều 25 Luật chứng khoán, Công ty Cổ phần ADEC không còn đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng và đã được UBCK Nhà Nước thông báo hủy đăng ký Công ty đại chúng kể từ ngày 06/12/2017 (theo công văn số 358/UBCK-GSĐC).

Trân trọng thông báo.

                                                         CÔNG TY CỔ PHẦN ADEC

Thông báo của Bộ tài chính V/v hủy đăng ký Công ty đại chúng:
Download.