Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 08/08/2019 download
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 16/07/2019 download
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 14/05/2019 download
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 29/06/2018 download