Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành Trái Phiếu năm 2021 20/03/2021 download
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 28/12/2020 download
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 15/12/2020 download
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 31/12/2019 download
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 06/12/2019 download
Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 08/08/2019 download
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 16/07/2019 download
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 14/05/2019 download
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 29/06/2018 download