Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP ADEC năm 2018 19/06/2018 download
Thư mời Hội nghị và Phiếu lấy ý kiến KH về việc điều chỉnh Quy hoạch dự án KDC ADC phường Phú Mỹ, Q7 17/11/2017 download
Thư lấy ý kiến KH về việc điều chỉnh Quy hoạch dự án KDC ADC phường Phú Mỹ, Q7 02/11/2017 download